Logistika

Pod logistikou rozumieme všetky operácie v rámci podniku, ktoré sú vykonávané za s  materiálom, alebo tovarom ako sú napr. nákup, predaj, skladovanie, ale aj jeho spracovanie teda výroba.

Systém Odoo ERP všetky tieto oblasti pokrýva a sú na seba úzko naviazané.

Odoo • Text and Image

Prvá funkcia

Tell what's the value for the
customer for this feature.

Druhá funkcia

Write what the customer would like to know,
not what you want to show.

Tretia funkcia

A small explanation of this great
feature, in clear words.

Nákup

Nákup je základným modulom, fungovanie obstarávania materiálov, spotrebných materiálov, alebo služieb v podniku. V tomto module sa riadia všetky interné aj externé obstarávacie procesy, nakupované ceny, ...

Vysúťaženie (tendrovanie) nákupných cien:  Proces na získanie nakupných cien (ponúk) od dodávateľov s výberom najlepšej ponuky
Kontrakt managment: Evidencia dohodnutých nákupných cien s dodávateľmi a vystavovanie nákupných objednávok v týchto dohodnutých cenách
Obstarávanie s ponukou: Vyžiadanie si ponuky s následným vystavením nákupnej objednávky po akceptovaní ponuky
Obstaranie bez ponuky: Vystavenie nákupnej objednávky na dodávateľa

Predaj

Modul predaja je pridružený (pomocný) modul k modulu fakturácie. Je to výborný nástroj na mapovanie obchodného procesu a je integrovaný napríklad na modul WebShopu, CRM, alebo fakturácie. V tomto module je zabezpečené vystavenie cenových ponuky, a po ích schválení vytvorenie predajných zákaziek resp. priame vytvorenie predajnej zákazky. 

Fakturácia

Modul fakturácie je module, ktorý môže byť inštalovaný samostatne, alebo spolu s modulom predaja. V tomto module vystavujeme faktúry, alebo predfaktúry zákazníkom.